جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
مدیریت امنیت اطلاعات و آموزش

مدیریت امنیت اطلاعات و آموزش

به طور ساده امنیت اطلاعات یعنی انجام اقداماتی جهت محافظت از اطلاعات دیجیتال در برابر دسترسی‌های غیرمجاز، از دست رفتن، تغییر پیدا‌ کردن، دستکاری شدن در تمام مدت چرخه حیات اطلاعات؛ برای برقراری این اقدامات و محافظت از این اطلاعات می‌بایست اصول سه گانه C.I.A برقرار باشد.
اصول سه گانه از سه کلمه Confidentiality به معنای محرمانگی، Integrity به معنای یکپارچگی و Availability به معنای دسترس‌پذیری تشکیل شده است.
محرمانگی (Confidentiality): اصل محرمانه بودن می‌گوید اطلاعات حساس نباید دست افرادی که مجوز دسترسی به آن را ندارد بیافتد؛ بنابراین اطلاعات تنها باید در دسترس مالک آن اطلاعات و یا سازمان‌های مشروع باشد.

مدیریت امنیت اطلاعات و آموزش

یکپارچگی (Integrity): اصل یکپارچی به پایدار بودن اطلاعات، دقیق بودن و عدم تغییرپذیری اشاره دارد. داده‌ها نباید در طول جابجایی و یا اقدامات دیگر تغییر کنند؛ بنابراین اصل یکپارچگی این اطمینان را می‌دهد که داده‌ها دقیق و قابل اعتماد هستند و چه به صورت تصادفی و چه غیر تصادفی تغییری نخواهند کرد.
دسترس‌پذیری (Availability): اصل دسترس‌پذیری می‌گوید اطلاعات باید همیشه و به سادگی در دسترس افراد مشروع باشد. این اصل شامل سخت افزارها و زیرساخت‌ها نیز می‌شود؛ به بیان دیگر این اصل تضمین می‌کند که زمانی که کاربران به داده‌ها نیاز داشته باشند، سیستم توانایی پاسخگویی به آن‌ها را دارد.

حسابرسی داخلی فناوری اطلاعات

حسابرسی داخلی فناوری اطلاعات 

مدیریت امنیت اطلاعات ISMS

مدیریت امنیت اطلاعات ISMS

تدوین دستورالعمل و رویه های اجرایی فرآیندها

تدوین دستورالعمل و رویه های اجرایی فرآیندها

سیاست گذاری امنیتی و مدیریت منابع و ارتباطات در سازمان 

سیاست گذاری امنیتی و مدیریت منابع و ارتباطات در سازمان 

برنامه و راهبرد تحول دیجیتال 

برنامه و راهبرد تحول دیجیتال 

مدیریت ریسک و انطباق فناوری اطلاعات IT Grc

مدیریت ریسک و انطباق فناوری اطلاعات IT Grc

تدوین نظام و مدل های تصمیم گیری و زنجیره ارزش در فناوری اطلاعات 

تدوین نظام و مدل های تصمیم گیری و زنجیره ارزش در فناوری اطلاعات 

مشاوره امنیت و مدیریت مخاطرات

مشاوره امنیت و مدیریت مخاطرات

تحلیل بلوغ فرآیند ها،فناوری و نیروی انسانی

تحلیل بلوغ فرآیند ها،فناوری و نیروی انسانی

مدیریت خدمات فناوری اطلاعات LTSM

مدیریت خدمات فناوری اطلاعات LTSM

برنامه ریزی مانورهای تداوم و بروز فجایع

برنامه ریزی مانورهای تداوم و بروز فجایع

سیاست گذاری در حوزه ریسک کسب و کار

سیاست گذاری در حوزه ریسک کسب و کار

آموزش مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس رویکرد CISSP

آموزش مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس رویکرد CISSP

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
سبد خرید