مدیریت امنیت اطلاعات و آموزش

به طور ساده امنیت اطلاعات یعنی انجام اقداماتی جهت محافظت از اطلاعات دیجیتال در برابر دسترسی‌های غیرمجاز، از دست رفتن، تغییر پیدا‌ کردن، دستکاری شدن در تمام مدت چرخه حیات اطلاعات؛ برای برقراری این اقدامات و محافظت از این اطلاعات می‌بایست اصول سه گانه C.I.A برقرار باشد.
اصول سه گانه از سه کلمه Confidentiality به معنای محرمانگی، Integrity به معنای یکپارچگی و Availability به معنای دسترس‌پذیری تشکیل شده است.
محرمانگی (Confidentiality): اصل محرمانه بودن می‌گوید اطلاعات حساس نباید دست افرادی که مجوز دسترسی به آن را ندارد بیافتد؛ بنابراین اطلاعات تنها باید در دسترس مالک آن اطلاعات و یا سازمان‌های مشروع باشد.

یکپارچگی (Integrity): اصل یکپارچی به پایدار بودن اطلاعات، دقیق بودن و عدم تغییرپذیری اشاره دارد. داده‌ها نباید در طول جابجایی و یا اقدامات دیگر تغییر کنند؛ بنابراین اصل یکپارچگی این اطمینان را می‌دهد که داده‌ها دقیق و قابل اعتماد هستند و چه به صورت تصادفی و چه غیر تصادفی تغییری نخواهند کرد.
دسترس‌پذیری (Availability): اصل دسترس‌پذیری می‌گوید اطلاعات باید همیشه و به سادگی در دسترس افراد مشروع باشد. این اصل شامل سخت افزارها و زیرساخت‌ها نیز می‌شود؛ به بیان دیگر این اصل تضمین می‌کند که زمانی که کاربران به داده‌ها نیاز داشته باشند، سیستم توانایی پاسخگویی به آن‌ها را دارد.

سیاست گذاری امنیتی و مدیریت منابع و ارتباطات در سازمان 

مدیریت امنیت اطلاعات ISMS

مدیریت ریسک و انطباق فناوری اطلاعات HGrc

حسابرسی داخلی فناوری اطلاعات 

مدیریت خدمات فناوری اطلاعات LTSM

برنامه و راهبرد تحول دیجیتال 

تدوین نظام و مدل های تصمیم گیری و زنجیره ارزش در فناوری اطلاعات 

سیاست گذاری در حوزه ریسک کسب و کار

تحلیل بلوغ فرآیند ها،فناوری و نیروی انسانی

تدوین دستورالعمل و رویه های اجرایی فرآیندها

برناه ریزی مانورهای تداوم و بروز فجایع

مشاوره امنیت و مدیریت مخاطرات

آموزش مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس رویکرد CISSP

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
سبد خرید