بهزاد بازرگان
بخش فنی امنیت و شبکه

امنیت شبکه و اطلاعات

واتساپ: 09397798846

ایمیل:bazargan@amnafzar-rayka.ir

ایمیلتماس شرکتوب سایت
علی نوروزیان
بخش فنی امنیت و شبکه

امنیت شبکه و اطلاعات

واتساپ: 09102293263

ایمیل:Norozian@amnafzar-rayka.ir

ایمیلتماسوب سایت
سامان مقدم
مدیر بخش فنی امنیت و شبکه

امنیت شبکه و اطلاعات

واتساپ : 09102293295

ایمیل:moghadam@amnafzar-rayka.ir

ایمیلتماس شرکتوب سایت
سعید نصیری
مدیرعامل

امنیت شبکه و اطلاعات

واتساپ: 09122415752

ایمیل:info@amnafzar-rayka.ir

ایمیلتماس شرکتوب سایت
پوریا بیات
بخش بازرگانی

امنیت شبکه و اطلاعات

واتساپ: 09902416105

ایمیل:bayat@amnafzar-rayka.ir

ایمیلتماس شرکتوب سایت
زهرا ملک امیری
بخش مالی

امنیت شبکه و اطلاعات

واتساپ: 09102293280

ایمیل:amiri@amnafzar-rayka.ir

ایمیلتماس شرکتوب سایت