پادویش نسخه corporate

روزانه به طور مستمر آسیب پذیری های جدیدی برای سیستم عامل ها اعلام میشود که برخی از این آسیب پذیری ها،بسیار حساس و بحرانی میباشند. این آسیب پذیریها به مهاجمین اجازه میدهد به دنبال نفوذ به سیستم، دسترسی به اطلاعات با ارزش و ایجاد خرابکاری در سیستم عامل ها باشند. به همین علت یکی از وظایف روزانه مدیر شبکه، بررسی شبکه، یافتن سیستم های آسیب پذیر و نصب وصله جهت رفع نقاط ضعف میباشد. پادویش با پویش آسیب پذیری های سیستم و گزارش آن به مدیر شبکه کمک میکند تا این فرآیند را سریعتر، راحت تر و دقیق تر انجام دهد.