پادویش نسخه ultimate

در شبکه های بزرگ، تعداد بالای کالینتها، وجود یک ساختار مدیریتی را در واحد IT ایجاب میکند. این موضوع در هر سازمان و با توجه به شرایط ویژه آن به نحو متفاوت و متناسبی تقسیم میگردد. اما مدیران واحد IT همواره لازم دارند که یک نظارت کامل و جامع بر روی کالینتهای کل سازمان داشته باشند.