پشتیبانی و رفع مشکلات
پشتیبانی و رفع مشکلات
اعمال آپدیت‌ها و ارتقاء‌های جدید
اعمال آپدیت‌ها و ارتقاء‌های جدید
پشتیبان‌گیری و بازگردانی تنظیمات
پشتیبان‌گیری و بازگردانی تنظیمات
بازدید دوره‌ای از صحت عملکرد
بازدید دوره‌ای از صحت عملکرد
اعمال تنظیمات امنیتی درخواستی
اعمال تنظیمات امنیتی درخواستی
شناسایی و پاسخ دهی تهدیدات نقاط پایانی (EDR)
شناسایی و پاسخ دهی تهدیدات نقاط پایانی (EDR)