پشتیبانی و رفع مشکلات

اعمال آپدیت‌ها و ارتقاء‌های جدید

پشتیبان‌گیری و بازگردانی تنظیمات

بازدید دوره‌ایی از صحت عملکرد

شناسایی و پاسخ دهی تهدیدات نقاط پایانی (EDR)

اعمال تنظیمات امنیتی درخواستی