آموزش راهبری و تحویل

ارائه مستندات

بررسی وضعیت موجود

اجرا و پیاده‌سازی

تحلیل وضعیت موجود و ارائه طرح