Threat Management and Defense
یک پلتفرم از محصولات کسپرسکی می باشد که برای تشخیص و پاسخ به حملات پیشرفته و ناشناخته است که از تکنولوژی های مختلفی مانند تحلیل رفتاری،هوش مصنوعی و تهدید اطلاعات استفاده می کند،که میتوانید از خدمات پشتیبانی و مشاوره کسپرسکی بهره برد.