در شبکههای بزرگ، تعداد بالای کالینتها، وجود یک ساختار مدیریتی را در واحد ایجاد میکند.
 این موضوع در هر سازمان و با توجه به شرایط ویژه آن به نحوه متفاوت و متناسبی تقسیم میگردد. اما مدیران واحد IT همواره الزم دارند که یک نظارت کامل و جامع بر روی کالینتهای کل سازمان داشته باشند.
پادویش نسخه ultimate