کارکنان شرکت و مدیران، موفقیت شرکت را موفقیت خود تلقی و لذا وقت شناس بودن و حضور بموقع در محل خدمت یکی از مشخصه‌های بارز مدیران و کارکنان شرکت به شمار می‌رود.

مسئولیت پذیری
مسئولیت پذیری