شایسته محوری

اصل سنجش و ارزیابی عملکرد و شایسته محوری از اعتقادات کلیه مدیران و کارکنان شرکت بوده و آن را عامل ارتقاء و پیشرفت شغلی خود می‌دانند.

شایسته محوری