محرمانگی
محرمانگی
محرمانگی

اصل رازداری و محرمانه بودن اطلاعات شرکت از اعتقادات راسخ کلیه مدیران و کارکنان شرکت به شمار می رود.