رضایت مشتریان و کارکنان

مدیران و کارکنان شرکت، شکست را به عوان فرصتی برای یادگیری و بهبود تصمیمات و عملکرد آتی تلقی نموده و خود را متعهد به فراگیری علوم روز جهت بهبود عملکرد خود می‌دانند و در این راستا چشم‌انداز و مأموریت تدوین‌شده در برنامه راهبردی شرکت را عمیقاً درک کرده و تمامی استعدادها، خلاقیت‌ها، توانایی‌ها و تمرکز خود را در جهت تحقق بخشیدن به آن بکار خواهند گرفت.