مجوز ها و گواهینامه های امن افزار رایکا

نظام صنفی رایانه ای کشور
مجوز خدمات عملیاتی افتا
نمایندگی فروش محصولات سازمانی پادویش
مجوز صلاحیت خدمات انفورماتیکی
کارشناسان ارائه خدمات عملیاتی افتا
تایید صلاحیت ایمنی